شرکت چهره یزد - انواع پین

 

تولید انواع پین

 

مطابق با نقشه یا نمونه

 

قطر 4 تا 30 میلی متر طول 12 تا 300 میلی متر