شرکت چهره یزد - گواهیناهه های کیفی

 

شرکت پیچ چهره یزد با هدف ارتقاء سطح کیفیت محصولات و حفظ سهم بازار


اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و گواهی کیفیت تولید


قطعات خودرو و استاندارد ملی ایران نموده است.

 

 

 

( افتخار ما مشتریان وفاداری است که طی سالهای متمادی به صورت مستمر از خدمات این شرکت استفاده نموده اند )