شرکت چهره یزد - پیچ های اتاقی

 

پیچ های اتاقی 

 


(میلی متری و اینچی)

 

 

DIN    608     605     603

 

سایز M4 تا M16 طول 25 تا 100 میلی متر