شرکت چهره یزد - تجهیزات کنترل کیفی ( آزمایشگاه )

این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی با انجام تست های مربوطه از لحاظ کیفیت و


مرغوبیت مواد اولیه و محصولات خود اطمینان حاصل می نماید.

 

 

لیست آزمون ها :


کنترل خواص مکانیکی


سختی سنجی


استحکام نهایی پیچ


تنش تسلیم


درصد ازدیاد طول نسبی


ساختارمولکولی(متالوگرافی)


حمام پاشش نمکی (سالت اسپری)


ضخامت پوشش