شرکت چهره یزد - پیچ های خودکار

 

انواع پیچ های 


خودکاری چهارسو، دوسو چهارسو، دو سو

 

ISO    7050     7049    7051

 

سایز 3.5 تا 6.3 طول 10 تا 100 میلی متر