شرکت چهره یزد - عملیات حرارتی

شرکت پیچ چهره یزد با در اختیار داشتن خط کامل عملیات حرارتی پیوسته ( Continous ) می تواند محصولات را به


روش های کربورایزینگ و کوئیچ تمپر سخت کاری نماید و با استفاده از گاز محافظ قطعات را بدون تغییر شکل و


به دو روش سیاه کاری و معمولی به بازار عرضه نماید.