شرکت چهره یزد - پیچ های HV

 

انواع پیچ های پر مقاومت   SYSTEM HV

 

 

   6914  DIN 

4 -14399 EN

 

سایز M12 تا M30 حداکثر تا 300 میلی متر