شرکت چهره یزد - آلنی

انواع پیچ های آلنی
(میلی متری و اینچی)

 

DIN  912

 

سایز M4 تا M30 طول 10 تا 300 میلی متر