شرکت چهره یزد - پیچ های اینچی

 

پیچ های دوسو


3/16   ،   1/4


5/16   و   3/8


اینچ

 

 ورشویی، آلومینیومی
کله قارچی

 

طول های 1/2 تا 4 اینچ