شرکت چهره یزد - TC BOLT

 TC BOLT

 

DIN 14399-10 EN

 

سایز M12 تا M30 حداکثر تا طول 300 میلی متر