شرکت چهره یزد - انواع مهره

 

انواع مهره

 

Class 6           Class 8           Class 10 HV

 

مهره واشردار  و   کاسه نمدی

 

 

DIN         934    -    6915    -    6923